Verslag Ledenvergadering 2024

Maandag 25 maart 2024 was de ledenvergadering van de uitvaartvereniging in Doarpshûs “”de Pipegael” in Broeksterwâld.

Voorzitter Biense de Jager verwelkomde om 20.00 uur een 11 tal leden, bode H. Rekker en het bestuur. Na lezing van een gedeelte over de kruisiging van Jezus ging voorzitter Biense ons voor in gebed.

Herdenken overledenen 2023: de namen van de 9 overledenen worden genoemd, 3 vrouwen en 6 mannen. Daarna worden ze in stilte herdacht. Tot slot leest Jelly Haakma het gedicht “Liefde”.

De notulen van 2023 worden gelezen en onveranderd goedgekeurd en getekend.

Naar aanleiding van de notulen doet de voorzitter een dringend beroep op de leden na te denken over nieuwe bestuursleden en eventuele kandidaten door te geven aan het bestuur.

Sieberen Rosier licht het financieel jaarverslag toe. De cijfers geven een positief beeld; de dekkingsgraad is momenteel 137%. Dit is aan de hoge kant, maar nu zijn er verschillende mogelijkheden om de dekkingsgraad te laten dalen, o.a. door de contributie omlaag of de ledenkorting omhoog te doen.

Kascontrole is gedaan door Klaas Jilderda en Freerk Jilderda. De boeken zijn keurig in orde bevonden en de leden verlenen decharge aan het bestuur.

Het bestuur vraagt instemming van de leden om voor 2022: 4 leden te royeren en 2023: 2 leden te royeren. Deze hebben na vele betalingsverzoeken en aanmaningen de contributie geweigerd te betalen.

De begroting voor 2024 wordt gepresenteerd; de contributie blijft gelijk aan 2023 op een bedrag van 30 euro. Het bestuur vraagt de leden of ze er mee kunnen instemmen om de dekkingsgraad te verlagen door de ledenkorting met een bedrag van 50 euro te verhogen naar 1400 euro. De leden gaan hier unaniem mee akkoord.

De voorzitter licht kort toe waarom er nieuwe concept statuten is gemaakt. Door de invoering van de WBTR zijn er juridisch nogal wat zaken dingen gewijzigd waardoor nieuwe statuten nodig zijn. Na de pauze zullen we hierover gaan stemmen.

Er volgt een korte pauze.

De voorzitter somt de voornaamste wijzigingen met betrekking tot de oude statuten op. Dan kan er gestemd worden en de leden stemmen unaniem voor de nieuwe statuten.

Er is een nieuwe drager per 1 januari 2024 in dienst: Herman Plutschouw. Er zijn colbertjassen voor zomerperiode aangeschaft voor de dragers.

De voorzitter bedankt de bodes: M. Zeilinga, R. Verbeek en H. Rekker, de kerken, kosters, klokkenluiders, administratie Rosier, het bestuur voor de samenwerking.

Rondvraag: Jelly Haakma vertelt dat er een nieuw dak op het baarhokje is geplaatst. Marten Dijkstra vraagt of de uitvaartvereniging ook eigenaar is van de plaatselijke begraafplaats: dit is niet het geval de begraafplaats is eigendom van de stichting SBD.

Gosse Kamminga eindigt met het gedicht/lied “Jezus Alleen”, toepasselijk omdat het deze week Pasen is.

Voorzitter Biense bedankt de aanwezigen en wenst de hen wel thuis.

Voor wie nog even wil napraten is er een hapje en een drankje.

Het bestuur.