Verslag ledenvergadering 2016

Verslag ledenvergadering uitvaartver. “En Hij Stierf” Broeksterwoude/De Valom op maandag 21 maart 2016.

De voorzitter Reinder Kloosterman kon om 20.00 uur het bestuur en een 25 tal leden welkom heetten. De 16 overledenen van 2015 werden genoemd en in stilte herdacht. ‘Ieder vindt een (t)huis bij God’ was de strekking van de lezing, gevolgd door gebed.

De notulen werden geLedenvergadering uitvaart 21-03-2016 (1)lezen en getekend, er waren geen op- of aanmerkingen. Financieel verkeert de vereniging in een uitstekende positie. De actuariële reserve heeft een dekkingsgraad van 137%, ondanks de lagere rekenrente. De contributie voor 2016 blijft gelijk aan 2015. De ledenkorting gaat met € 25, – omhoog naar € 1.325,00. De kascommissie heeft de boeken goedgekeurd, de vergadering verleent decharge aan de penningmeester. De vereniging telt 1910 leden, verlies van 19 leden in 2015.

 

Ledenvergadering uitvaart 21-03-2016 (2)Na de pauze heeft een mw.J. Hoekstra een presentatie over palliatieve zorg en palliatieve sedatie. Het doel van palliatieve zorg is voor de patiënt een zo comfortabel ziekbed en sterfbed mogelijk maken. En niet alleen op medisch- maar ook op psychisch en spiritueel gebied, een totaal plaatje. Palliatieve sedatie is het verlagen van het bewustzijn van de patiënt in de laatste levensfase. En is bedoelt om de patiënt een zo comfortabel mogelijke, zonder pijn en andere ongemakken, laatste levensfase te geven. Het is beslist geen euthanasie. De voorzitter bedankt mw. Hoekstra voor de mooie, duidelijke presentatie en overhandigt haar een attentie.

De OUBD van Dantumadiel, vergaderde 2 maal afgelopen jaar. Dit jaar wordt de bestuursstructuur verbeterd, dit in verband met de ophanden zijnde privatisering van de begraafplaatsen in Dantumadiel opLedenvergadering uitvaart 21-03-2016 (4) 1 juli a.s. Er wordt daarom een stichting SBD(=stichting begraafplaatsen Dantumadiel) opgericht en een stichtingsbestuur. De stichting staat los van de uitvaartverenigingen in Dantumadiel. Van de Friese Federatie werden een 2tal vergaderingen bezocht, deze vereniging timmert weer flink aan de weg met het nieuwe bestuur. Eelke Dijkstra werd in het zonnetje gezet in verband met zijn 30 jarig jubileum als drager, Sierd Schaafsma nam afscheid als bestuurslid, beiden ontvingen een attentie uit handen van de voorzitter. De voorzitter memoreerde aan het feit dat het heden ten dage moeilijk is bestuursleden te vinden en riep de leden op zich beschikbaar te stellen. Tot slot bedankte hij alle medewerkers zoals de bodes, dragers, kosters, bestuursleden, Rosier administraties en advies, fa Kaspersma. Tot slot de sluiting met het gedicht “Toch blijven leven” door Jellie Haakma.