Verslag ledenvergadering 2010

Verslag ledenvergadering uitvaartver.”En Hij Stierf” gehouden op 29 maart 2010 in dorpshuis “de Pipegael”.

De voorzitter R. Kloosterman kon een 13tal aanwezigen (waaronder het bestuur) welkom heten en las een gedeelte uit Romeinen 8:18-30 en het gedicht “Adieu”. Daarna ging hij ons voor ingebed.

De 12 overledenen van 2009 werden bij name genoemd en herdacht. Daarna werden de notulen van de ledenvergadering van 2008 gelezen en getekend.

In de pauze werd een dvd van de Fa.Kaspersma vertoont, hier kon men het proces volgen over het maken van een lijkkist. Uit het financieel verslag blijkt dat de vereniging er goed voor staat ook de actuariële reserve is op orde.

Uit de leeftijdstaat blijkt dat de aanwas van jeugd boven de 18 jaar heel licht groeit de laatste jaren. Het is dus zaak te proberen de jeugd binnen de vereniging te houden. De kascontrole commissie had een aantal punten op papier gezet deze konden door de voorzitter worden opgehelderd. Zodat de vergadering decharge kon verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financieelbeleid. In de begroting voor 2010 is een contributie verhoging van € 1,00 meegenomen en een verhoging van de ledenkorting van € 50,00. De bedragen worden respectievelijk € 42,00 voor een gezin, € 31,50 voor een onvolledig gezin en € 21,00 voor een alleenstaande, de ledenkorting wordt €1.150,00. De vergadering kon met deze wijzigingen instemmen. Mededelingen van het bestuur. De website is vernieuwd en aangepast hier kunnen de leden diverse zaken vinden zoals, informatie over het lidmaatschap, samenstelling bestuur, meest gestelde vragen en kan men formulieren downloaden voor adreswijziging, wijziging gezinssamenstelling e.d. Het bestuur vindt het belangrijk om een goed contact te houden met haar leden en ook om de vereniging te promoten via bv. de website en dorpskrant de Skille. In de toekomst zal er dan ook met enige regelmaat een advertentie verschijnen in de Skille om nieuwe leden te werven. Om zo tegengas te geven aan de commerciële uitvaartverzekeraars. Binnenkort zal door het bestuur een besluit genomen worden welke aanvullende verzekering we het beste kunnen nemen. Er zijn verschillende verzekeraars in beeld. Volgend jaar bestaat de uitvaartvereniging 100 jaar. Het bestuur beraad zich nog over de invulling hiervan en zal in het najaar haar leden hierover peilen. De O.B.U.D. (overkoepelende organisatie van uitvaartver. in Dantumadiel) heeft moeizaam overleg met de gemeente ten aanzien van het beleid over de kosten van begraven. Door de torenhoge bedragen die de gemeente vraagt voor de aanschaf van een graf, grafdelven en andere kosten, voelen de verenigde uitvaartverenigingen van Dantumadiel zich genoodzaakt privatisering van de begraafplaatsen te onderzoeken. Voor dit onderzoek is geld nodig en de O.B.U.D. probeert dit los te krijgen bij de gemeente, tot op heden zonder succes.

Voor volgend jaar zoekt het bestuur een nieuw bestuurslid, Jan Rozema neemt dan afscheid van het bestuur.

Dit jaar waren er twee jubilarissen onder de dragers te weten Bauke Sjoerdstra en Eelke Dijkstra die beide 25 jaar in dienst zijn als drager. De jubilarissen ontvingen uit handen van de voorzitter een cadeaubon en hun echtgenotes een bos bloemen. De voorzitter bedankte hen voor hun inzet voor de vereniging.

Tot slot bedankte de voorzitter, Uitvaarverzorging Zeilinga, de dragers, kosters, organisten en klokkenluiders voor hun inzet voor de vereniging.

E. de Jong sluit de vergadering met het gedicht “wil mij terzijde staan “.

Het bestuur.

N.B. Opmerking van de voorzitter,

Als voorzitter van de uitvaartvereniging vind ik het ronduit beschamend dat er buiten hen die er aanwezig moesten zijn, geen enkel lid aanwezig was op de ledenvergadering. En dat terwijl er toch ±1900!! leden zijn. Het is voor het bestuur erg frustrerend dat er geen enkele interesse is bij haar leden, terwijl het bestuur er veel tijd in heeft gestoken om een vereniging neer te zetten waar je op kunt bouwen en die veel voor haar leden kan betekenen. Op deze manier kan het bestuur weinig aan beleid doen (daar is instemming van haar leden voor nodig) en is het nog maar de vraag of de vereniging in de toekomst kan blijven bestaan. Het bestuur heeft er weinig trek in om haar kostbare tijd en moeite te steken in een vereniging die totaal niet, op ook maar enige interesse van haar leden kan rekenen.

R. Kloosterman

W. Dijkstra