Verslag ledenvergadering 2009

VERSLAG LEDENVERGADERING UITVAARTVERENIGING “EN HIJ STIERF” BROEKSTERWALD/DE FALOM GEHOUDEN OP 23 MAART 2009.

Voorzitter R. Kloosterman kan 22 personen welkom heten. De 19 overledenen van 2008 worden bij name genoemd en herdacht. De voorzitter leest een gedeelte uit Psalm 73 en na het gedicht Leven en Dood gaat hij ons voor in gebed.

De notulen van de vorige ledenvergadering worden voorgelezen en onveranderd getekend.

W. Elzinga neemt afscheid als drager, hij heeft de functie bijna 25 jaar uitgeoefend. Hij ontvangt uit handen van de voorzitter een cheque als blijk van dank, z’n vrouw ontvangt een bos bloemen.
J. van Meekeren is 25 jaar drager, hij krijgt ook een cheque als blijk van dank en voor z’n vrouw zijn er bloemen.

IMG_0973webIMG_0977web

In de pauze wordt het financiële verslag uitgedeeld, het verslag is dit jaar voor eerst ook te zien op een scherm via de beamer. Accountantskantoor Visser heeft het financiële verslag gemaakt en ook de begroting van 2009. Het gaat financieel goed met de vereniging. Vorig jaar had de vereniging nog een negatief eigenvermogen, dit jaar is het saldo positief.

Het bestuur wil dit beleid voortzetten om wat reserve in te bouwen en op termijn de ledenkorting te verhogen. Voor 2009 bedraagt de contributie € 20,00 per persoon. Voor een gezin komt dat op € 40,00, voor een onvolledig gezin op € 30,00 en voor een alleenstaande € 20,00.
De korting voor automatisch betalen vervalt, wanneer er geen machtiging is verleend voor automatische incasso wordt er € 1,50 administratiekosten berekend.

De ledenadministratie is het afgelopen jaar drastisch bijgewerkt, dit is mede te danken aan het feit dat alle leden met naam en toenaam op de rekening staan. Fouten en gebreken komen zo aan het licht. De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het financiële beleid.

Mededelingen van het bestuur er is afgelopen jaar 6 keer vergaderd en 2 keer samen met de dragers. Op verzoek van de dragers zijn dunnere handschoenen aangeschaft voor de zomer periode. Andries Visser is in dienst gekomen als drager. De vergoeding voor dragers gaat omhoog van € 37,50 naar € 42,50.

De Federatie heeft een facilitair bedrijf met de naam Fedus opgezet, deze gaat een leden- en financieel pakket aanbieden en het opzetten van een centraal meldnummer. Voor de aanvullende verzekering is de Federatie in vergaande onderhandeling met de Friesland zorgverzekering.

Voor derden is er in het vervolg wanneer ze kosten voor de vereniging hebben gemaakt een declaratie formulier beschikbaar. Deze kan men verkrijgen bij het secretariaat en inleveren bij de penningmeester. Voor rouwverwerking bij jonge kinderen is het boekje “Ik zal je nooit vergeten” aangeschaft. Aangaande aanvullende verzekering daarover zullen we een besluit nemen als de Federatie er uit is met de Friesland. De Website, er wordt nog druk aangewerkt, de verwachting is dat de site binnenkort helemaal up to date is. De laatste 10-12 jaar is er geen gebruik van de aula in het dorpshuis gemaakt. De koeling blijkt kapot en met de renovatie van het dorpshuis voor de deur, moeten we een keuze maken, openhouden of sluiten, we kiezen voor sluiten. Damwoude heeft een goede aula en thuis opbaren wordt steeds populairder.

Memoriam: op 11 oktober 2008 overleed M. Zeilinga op de leeftijd van 67 jaar. Marten Zeilinga was bode van 1987 tot 2007, in dat jaar moest hij zijn werk wegens ziekte neerleggen. Hij verzorgde 270 diensten voor onze vereniging. Dochter Marjanna werkte al enige tijd met haar vader samen en heeft het alleen overgenomen. Marten Zeilinga was een prettig persoon om mee samen te werken en in zijn werk zeer gedreven en punctueel. De samenwerking met Uitvaartzorg Zeilinga verloopt goed, het was voor Marjanna ook niet een gemakkelijk jaar.

OBUD, de gezamenlijke uitvaartverenigingen van Dantumadiel komen regelmatig bijeen, op deze vergaderingen is vooral het bedrag dat de gemeente vraagt voor een graf een hot item. De gemeente streeft er naar het 100% kostendekkend te maken. Dit leidt tot extreme verhogingen, koste een graf in 2005 € 1178 in 2009 kost het € 2893. De verschillen met omliggende gemeenten is groot in Dongeradeel betaald men € 1493 en in Kollumerland € 2174, deze bedragen zijn ook op basis van 100% kostendekkend. De OBUD vraagt al jarenlang aan de gemeente om inzicht in de totstandkoming van deze bedragen, tot nu toe zonder resultaat. Men probeert er nu via de raad achter te komen, ook hebben ze deze cijfers aan de raad voorgelegd en gevraagd om hun mening. Wordt vervolgd. Een mogelijkheid is de begraafplaatsen te privatiseren.

Afscheid van de bestuursleden G. Wijbenga en H. van Althuis. G. Wijbenga zat vanaf 1990 in het bestuur, hij was vele jaren voorzitter en H. van Althuis zat sinds 1991 in het bestuur. Beide werden bedankt door de voorzitter voor hun inzet en kregen als dank een cheque en een bos bloemen. G. Wijbenga bedankte het bestuur voor het vertrouwen en zei met een gerust hart het stokje aan R. Kloosterman door te geven.

 IMG_0980webIMG_0978web

 

 

 

 

 

Rondvraag, uit de zaal komt een vraag hoe het nu staat met vak A en een gedeelte van D. op de begraafplaats. Het bestuur heeft hier niet zoveel zicht op, de betrokkenen zijn door de gemeente benaderd. Tot in hoeverre dit nu is afgehandeld is niet bekend.
Tot slot bedankt de voorzitter alle medewerkers van de uitvaartvereniging van drager tot bode tot klokkenluider of organist voor hun inzet.
E. de Jong sluit de vergadering met het gedicht ´Het Komende Vrederijk`