Verslag ledenvergadering 2008

Notulen ledenvergadering Uitvaartvereniging ‘En Hij Stierf’ gehouden op 17 maart 2008 in dorpshuis ‘de Pipegael’.

Aanwezig 18 personen: 3 bestuursleden, 4 dragers, 2 bodes, 4 aankomend bestuursleden, 5 leden.

Bestuursleden: W. Zwaagstra en H.v. Althuis zijn met kennisgeving afwezig.

Voorzitter G. Wijbenga opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Hij vraagt of er bezwaren zijn punt 7, de lezing van Marjanna Zeilinga, naar voren te halen naar punt 3b i.v.m. de gezondheid van haar vader M. Zeilinga, hier is geen bezwaar tegen.

De voorzitter leest uit een Bijbelsdagboek over de opwekking van het dochtertje van Jairus en Lazarus en gaat ons voor in gebed.

De 14 overledenen van 2007 worden bij name genoemd en herdacht.

J. Rozema leest de notulen van de ledenvergadering van 2007, er zijn geen opmerkingen of aanmerkingen, ze worden goedgekeurd en ondertekend.

Bestuursverkiezing:

W. Zwaagstra heeft om gezondheidsredenen moeten bedanken, het bestuur heeft besloten zijn functie op te splitsen in drieën te weten: secretaris, penningmeester en ledenadministratie. Het bestuur heeft grote moeite gehad kandidaten te vinden voor deze functies. Maar is er toch in geslaagd en stelt de volgende personen voor W. Dijkstra-v.d.Lei, L. Plantinga en N. Rosier-Meijer.

Voorzitter G. Wijbenga is aftredend en niet herkiesbaar, R. Kloosterman is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen mits G. Wijbenga nog een jaar op de achtergrond mee draait. G. Wijbenga gaat hier mee akkoord. Er zijn geen tegenkandidaten aanwezig. De leden gaan unaniem akkoord met de kandidaten van het bestuur.

Onder het genot van een kop koffie of thee kan het uitgedeelde financieelverslag worden doorgenomen.

De voorzitter geeft nu eerst het woord aan Marjanna Zeilinga.

Ze vertelt ons eerst iets over de geschiedenis van de uitvaart, deze ging vroeger uiteraard heel anders dan vandaag de dag. Lag vroeger de nadruk op tradities, tegenwoordig krijgt de uitvaart steeds vaker een persoonlijk tintje. Ook onze multiculturele samenleving brengt veranderingen met zich mee.

Na een kleine pauze met consumptie vertelt ze ons over: Overleden.. en wat nu.

Wat te doen wanneer iemand is overleden en het belang van een codicil. Vaak weten de nabestaanden niet wat de wensen van de overledene zijn. Dat kan worden voorkomen door een handgeschreven en voorzien van datum en handtekening codicil te maken met uw wensen voor de uitvaart en andere zaken na uw overlijden.

Het bestuur bedankt haar voor de heldere en duidelijke uitleg wat een uitvaartverzorging inhoud en biedt haar een mooi boeket aan.

Financieel verslag:

Het verslag van 2007 is gemaakt door W.Zwaagstra en ook de begroting voor 2008.

Er zijn geen vragen over de financiën. De voorzitter heeft nog één opmerking, van de spaarrekening bij de Rabobank is € 50.000,00 overgeboekt naar een deposito bij de Friesland Bank i.v.m. de gunstige rente.

Begroting 2008: Hier zijn geen vragen over.

Contributie 2008: De leden gaan akkoord met de verhoging van € 1,00 voor gezinnen naar € 38,00, van € 0,50 voor onvolledige gezinnen naar € 28,50 en met € 0,50 voor alleenstaanden naar € 19,50 per jaar.

Er is de opmerking waarom maar € 1,00 en 0,50 verhoging waarom niet wat meer,  we hoeven geen winst te maken, kostendekkend is voldoende.

Kascontrole:

Door afwezigheid van W.Zwaagstra werd de controle verricht door L. Wolters en O.S. Haakma in aanwezigheid van G. Wijbenga, R. Kloosterman en L.Plantinga . De boeken worden in orde bevonden. Wel wordt de opmerking gemaakt of het in de toekomst niet beter door een accountant kan worden gedaan, i.v.m. de complexheid en de grote bedragen die er in om gaan, het bestuur zal hierover nog een beslissing nemen.

De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werk. L. Wolters is aftredend, K.v.d. Ploeg is bereid om zijn plaats in te nemen in de kascommissie.

K. v.d. Ploeg moet vanwege gezondheidsredenen zijn werk als drager neerleggen, het bestuur zal in overleg, trachten een vervangende drager te vinden.

Mededelingen van het bestuur:

De Federatievergaderingen zijn bezocht door het bestuur.

Federatienieuws: Voor de aanvullende verzekering zijn de onderhandelingen met Aegon stopgezet de Federatie is nu in onderhandeling met de Friesland Zorgverzekering.

Samen met Dela zijn er vergevorderde plannen voor een eigen crematorium in Friesland.

Het is mogelijk om verschillende bestuurstaken door de Federatie uit te laten voeren zoals b.v. de inning van het contributiegeld.

Er is regelmatig overleg met de gemeente over het reilen en zeilen rond de begraafplaats.

Uit de zaal komt een vraag waarom er in januari/februari paaltjes op de begraafplaats worden geplaatst met het verzoek de graven schoon te maken, kan dit niet in beter in april b.v. dit i.v.m. het feit dat in de wintermaanden de kraan op de begraafplaats is afgesloten.

Het bestuur zal hierover contact met de gemeente opnemen.

De voorzitter bedankt alle medewerkers voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Veel waardering is er voor Marjanna Zeilinga als bode, vooral nu haar vader zijn werk om gezondheidsredenen moest neerleggen.

Rondvraag:

Van de dragers komt de vraag, hoe wordt het dragersloon in het vervolg uitbetaald, contant of via de bank.

Het bestuur zal hier zo spoedig mogelijk een beslissing over nemen.

Sluiting:

De voorzitter bedankt de aanwezigen en wenst hen wel thuis

E. de Jong gaat ons voor in dankgebed.