Verslag ledenvergadering 2015

Verslag ledenvergadering van uitvaartver.”En Hij Stierf” van Broeksterwoude/ De Valom op 16 maart 2015.

Voorzitter Reinder Kloosterman kan een twintigtal aanwezigen welkom heten op de jaarlijkse ledenvergadering van de uitvaartvereniging. De namen van de 17 leden die in 2014 zijn overleden worden genoemd en in stilte herdacht. Na de notulen volgt het financieelverslag. De financiële positie is goed er is weer een mooi bedrag aan de reserve toegevoegd. De kascommissie doet verslag van de kascontrole, er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid in 2014. De contributie voor 2015 wordt met 1 euro verhoogd en komt voor een alleenstaande op 25 euro, voor een gezin op 50 euro en voor een onvolledig gezin op 37,50 euro. De ledenkorting wordt verhoogd met 25 euro en komt op 1300 P1100375euro. Na de pauze krijgt Peter Kaspersma het woord, hij vertelt over het bedrijf dat hij samen met z’n broer runt en dat grafkisten vervaardigd. En aparte tak van het bedrijf is het rouwvervoer dat met 16 auto’s is verdeeld over 4 vestigingen, in Dokkum, Drachten, Sneek en Groningen. De productie van grafkisten gebeurd in Dokkum zo’n 15000 op jaar basis. Er zijn 11 depots over het land verspreid. Peter Kaspersma doet de houtinkoop voor het bedrijf. Het hout komt uit de Oekraïne, waar hij de bomen uitzoekt die dan vervolgens in de plaatselijke zagerijen worden gezaagd en naar Dokkum worden vervoerd. Voor de meeste aanwezigen gaat er hele nieuwe wereld open door Peter Kaspersma z’n presentatie en de voorzitter bedankt hem dan ook hartelijk voor z’n heldere verhaal. Dan volgen de mededelingen van het bestuur. Gosse Kamminga wordt door het bestuur voorgesteld en unaniem door de aanwezige leden aangenomen als nieuw bestuurslid.

DSCN8034Bauke Sjoerdstra wordt samen met z’n vrouw in het zonnetje gezet, hij is 30 jaar drager bij de vereniging en wordt voor z’n inzet bedankt door de voorzitter. Voor z’n vrouw is er een bloemetje. De voorzitter bedankt iedereen die het afgelopen jaar wat voor de vereniging gedaan heeft of op andere wijze wat heeft betekend. De 18 jarigen krijgen vanaf dit jaar zelf een nota voor de verschuldigde contributie ook als ze nog thuis wonen. De website is compleet vernieuwd er staat veel info op die voor de leden belangrijk kan zijn. Tot slot doet de voorzitter een dringend beroep op de leden om zich beschikbaar te stellen voor het bestuur of als ze iemand weten die geschikt is dit aan het bestuur door te geven. Er komen verschillende functies vrij de komende jaren zoals bv. ledenadministratie, voorzitter, secretaris.

Tot slot sluit Sierd Schaafsma de vergadering af met het gedicht “Wie is de rots?”, God is de Grote Helper. De voorzitter wenst iedereen wel thuis.