Verslag leden vergadering 2014

Maandag 17 maart jl. was de jaarlijkse ledenvergadering van de uitvaartvereniging.

Om 20.00 uur kon voorzitter Kloosterman een 25 tal leden incl. bestuur welkom heetten. De namen van de 8 overledenen van 2013 werden genoemd en in stilte herdacht.  

Ledenvergaderin Uitvaartvereniging  17 maart 2014 in de pipegael broeksterwoude (2)De voorzitter begon de vergadering met een gedeelte uit Psalm 103, waarna hij ons voorging in gebed. Na het vaststellen van de agenda en het voorlezen van de notulen van 2012, volgde het financieelverslag. De financiële positie van de uitvaartvereniging is goed, de actuariële reserve is in 2013 gegroeid. De dekking bedraagt 121%. De kascontrole is door J. Rozema en E. Dijkstra gedaan. De boeken zijn in orde bevonden en de vergadering verleende decharge aan de penningmeester. De begroting van 2014 werd besproken, het voorstel van het bestuur om de contributie met 1 euro te verhogen werd aangenomen. De ledenkorting gaat met 25 euro omhoog naar € 1275,00. Contributie voor een gezin is nu € 48, voor een onvolledig gezin € 36 en een alleenstaande € 24. Na de pauze, vertelde mw. N. Kamminga over het werk van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noordoost Friesland. Met een groep van zo, n 28 vrijwilligers verlenen zij zorg aan terminale patiënten thuis of in het tehuis, ziekenhuis of hospiche. Het motto is: er zijn. Voor de patiënt maar ook voor de mantelzorger en de familie. Ze werken met een klein budget, geen huisvesting kosten en de vrijwilligers krijgen alleen reiskosten vergoed. De zorg wordt zowel overdag als s’nachts verleend, al naar gelang de behoefte. Tot slot vertelde mw. F. Pijnakker een verhaal uit de praktijk, wat een nacht waken zoal inhoud. De voorzitter bedankte mw. Kamminga en mw. Pijnakker voor hun bijdrage en overhandigde hen een envelop met inhoud voor de vrijwilligers en een bos bloemen. De vergaderingen ging verder met een verslag van de vergaderingen van de OUBD en de Friese Federatie, van de OUBD valt niet veel nieuws te vertellen en de Friese Federatie gaat na de bestuursperikelen van start met een nieuw bestuur. Er waren het afgelopen jaar wat klachten over de verzorging van nieuwe graven op de begraafplaats, hierover is meerdere keren contact geweest met de gemeente. Het is de laatste tijd verbeterd, we houden een oogje in het zeil.

Drie dragers werden in het zonnetje gezet: L. Wolters 12½ jaar drager, hij ontving een envelop met inhoud en z’n vrouw een boeket bloemen, H Dijkstra 25 jaar drager, hij ontving ook een envelop en z’n vrouw een boeket bloemen. Tot slot is J. van Meekeren 30 jaar in dienst als drager, dit is geen officieel jubileum maar het bestuur wilde het niet ongemerkt voorbij laten gaan, voor hem en z’n voor was er een mooi boeket bloemen. De voorzitter bedankte alle drie voor hun inzet voor de vereniging en wenst hen alle goeds voor de toekomst. Voor H. Dijkstra was het tevens ook het afscheid, zijn gezondheid laat het niet toe nog langer drager te zijn.

Voor het komende jaar gaat het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden, zo stond er ook al een oproep in de Skille, hier werd helaas niet op gereageerd. Tot slot bedankte de voorzitter alle medewerkers die iets voor de vereniging hebben gedaan het afgelopen jaar, zoals bode Zeilinga, de dragers, klokkenluiders, kosters, organisten, bestuur enz. en niet te vergeten Sieb Rosier, voor z’n steun bij de administratie en het opzetten van een nieuwe website. Er zijn geen vragen voor de rondvraag. W. Dijkstra sluit af met het gedicht “ons levenskleed”.

De voorzitter wenst iedereen wel thuis.