Verslag leden vergadering 2013

Verslag ledenvergadering Uitvaartver. “En Hij Stierf” op 18-03-2013

in dorpshuis de Pipegael in Broeksterwâld.

De voorzitter kan om even na achten een dertigtal aanwezigen welkom heten.

Hij is blij met de mooie opkomst. We herdenken de 17 overledenen van 2012 door hun namen te noemen en een minuut stilte in acht te nemen. Na de lezing uit Psalm 73 gaat voorzitter R. Kloosterman voor in gebed Het financieel verslag geeft een positief beeld. De solvabiliteit bedraagt 117% en dat is ruim voldoende. Het ledental is nu 1930. De vergadering verleent de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid. De voorzitter vraagt de vergadering toestemming voor het royeren van 3 leden. De ledenkorting blijft dit jaar onveranderd op €1250,00. De contributie wordt in 2013 niet verhoogd, het blijft €46,00 voor een gezin, €34,50 voor een onvolledig gezin en €23,00 voor een alleenstaande. Na de pauze komt notaris Leegstra aan het woord, hij vertelt over de verschillende testamentvormen, erfrecht e.d. Na afloop is er gelegenheid voor het stellen van vragen, hier wordt druk gebruik van gemaakt. De notaris nodigt iedereen uit, die meer vragen heeft, vrijblijvend langs kantoor te komen. Bestuursverkiezing: Reinder Kloosterman, Wiepie Dijkstra en Nynke Rosier zijn aftredend, maar herkiesbaar. Ze worden unaniem herkozen. Eelke de Jong en Loes Plantinga zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Jellie Haakma- Rosier voor als nieuw bestuurslid. De leden gaan unaniem akkoord. Jellie Haakma zal de administratie van Loes Plantinga overnemen. De voorzitter bedankt Loes en Eelke voor hun inzet en overhandigt hun een cheque en een bos bloemen.

Mededelingen van het bestuur, op de website zijn recent een drietal nieuwe items toegevoegd het betreft: de klachtenprocedure, deze wordt uitgelegd op de website, er staat ook een formulier op dat u kunt gebruiken bij een klacht. Opnameformulier, hier zal de bode in geval van overlijden gebruik van maken. Daar worden de kosten en afspraken vooraf in genoteerd, zodat het voor de bode en nabestaanden duidelijk is wat er is afgesproken. Hoe te handelen bij overlijden van een te vroeggeborene, daar heeft het bestuur regels voor opgesteld. Deze kunt u vinden op de website.

De OUBD (Overkoepelende Uitvaart Belangen Dantumadiel) is nog geen stap verder, met een mogelijke privatisering van de begraafplaatsen. Het overleg met de gemeente verloopt moeizaam. Binnen de Friese federatie is sprake van een bestuurscrisis er wordt een commissie samengesteld uit de leden om deze crisis op te lossen. Tot slot bedankt de voorzitter iedereen die op enige wijze iets heeft gedaan voor de uitvaartvereniging van dragers en bode tot klokkenluiders. Rondvraag, er wordt gevraagd hoe de actie van de Twenthe verloopt, de actie loopt goed er komen nieuwe leden bij en het ledenbestand wordt mooi opgeschoond. Na Broeksterwâld is nu De Falom aan beurt. Tot slot wil Marjanna aandacht vragen voor een herdenkingsavond voor nabestaanden die ze samen met Klaske Elzinga en Ruurd Verbeek wil organiseren in het najaar.
Eelke de Jong sluit af met het gedicht “Goddank, de Heer is waarlijk opgestaan”.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
Het bestuur.