statuten over royeren

Artikel 6.

  1. Het Bestuur is bevoegd namens de vereniging het lidmaatschap op te zeggen, indien het lid in strijd handelt met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging, indien hij zijn verplichting jegens de vereniging niet nakomt – waaronder ook die uit natuurlijke verbintenis -, indien hij de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, en voorts indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.Het bestuur deelt zijn besluit tot opzegging mede bij aangetekend schrijven, onder opgave van redenen.
  2. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de mededeling tegen het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering is bevoegd het besluit van het bestuur te vernietigen.
  3. Ingeval van opzegging namens de vereniging eindigt het lidmaatschap op de dag in het besluit vermeld. Indien het lidmaatschap eindigt voordat de beroepstermijn is verstreken en/of voordat de Algemene Vergadering over het ingesteld beroep heeft beslist, is het lid geschorst vanaf de dag waartegen het limaatschap is opgezegd. Deze schorsing eindigt, indien geen beroep wordt ingesteld op de laatste dag van de beroepstermijn, indien wel beroep wordt ingesteld, op de dag waarop de Algemene Vergadering over het beroep beslist.

Artikel 7.

  1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur, op grond van het feit dat het betrokken lid in strijd handelt met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  2. Het lidmaatschap eindigt op de dag waarop de Algemene Vergadering tot ontzetting heeft besloten. Het bestuur deelt het besluit van de Algemene Vergadering mee bij aangetekend schrijven onder opgave van redenen.