agenda jaarvergadering 18 maart 2019

Logo van de vereniging

Algemene ledenvergadering

Uitvaartvereniging “En Hij Stierf ”

Broeksterwâld/De Falom op 18 maart 2019

In dorpshuis “de Pipegael”  te Broeksterwâld aanvang 20:00 uur.

 Agenda:

 1.    Opening.
 2.    Herdenken overledenen 2018.
 3.    Lezing en gebed
 4.    Vaststellen agenda.
 5.  Notulen van ledenvergadering 2018
 6.    Bespreking financieel verslag 2018
 7.    Begroting 2018 en vaststellen contributie 2019
 8.    Pauze
 9.    Presentatie: Jan van der Meer, ondersteuner bij afscheid en rouw en schrijver van gedichten 
 10. Cluster Dantumadiel
 11.    Bestuursverkiezing.
 12.  Mededelingen van het bestuur en bedanken medewerkers
 13.    Rondvraag
 14.    Sluiting.

           Het Bestuur.

                                           www.uitvaartverenigingenhijstierf.nl

Opzeggen lidmaatschap

Wat als ik mijn lidmaatschap opzeg bij de vereniging?

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, op voorwaarde dat ouder(s) verzorger(s) betalend lid zijn van onze vereniging en zijn aangemeld. Vanaf 18 jaar is men contributie verschuldigd.

Zoals altijd op de nota vermeld staat, moet opzegging gebeuren voor aanvang van het kalenderjaar. Er kan dus niet worden opgezegd gedurende het jaar. De uitvaartvereniging staat nl. ook voor haar verplichtingen vanaf het begin van het jaar.

Wanneer  iemand zijn/haar lidmaatschap wil opzeggen kan dit ingaan vanaf 1 januari. Men behoudt natuurlijk zijn/haar rechten dan ook t/m 31 december. Iedereen vanaf 18 jaar zal zelf zijn/haar lidmaatschap op zeggen omdat men vanaf deze leeftijd volwaardig lid is.

Alle rechten komen daarna te vervallen, en wanneer iemand zich op een later moment toch weer wil gaan aansluiten bij onze of een andere vereniging dan zal hij/zij zich moeten gaan inkopen. Wanneer de inkoopsom een belemmering is voor kandidaten om lid te worden, bestaat de mogelijkheid zonder inleg het lidmaatschap aan te gaan. Afhankelijk van de leeftijd bij toetreding wordt dan later de ledenkorting beperkt.

Overschrijven naar een andere vereniging is mogelijk mits deze vereniging net zoals ons aangesloten is bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland. Wel is het aan te bevelen om te informeren wat voor ledenkorting deze andere vereniging hanteert.

Het aangaan van een andere verzekering is altijd een eigen keuze, maar niet altijd verstandig. De uitvaartvereniging is een vereniging zonder winst oogmerk en minimale kosten. Hierdoor kunnen zij voor minimale kosten een maximale uitkering & dienstverlening verstrekken. Dit is vele malen goedkoper dan dat een commerciële verzekeraar dit kan aanbieden. Wat wel vaak voorkomt, is dat leden er naast nog een aanvullende verzekering (in geld) afsluiten.

Het lidmaatschap opzeggen kan alleen schriftelijk, Dus NIET TELEFONISCH!!!, via de mail (leden@uitvaartverenigingenhijstierf.nl of via de post  Ledenadministratie Uitvaartvereniging “En hij stierf”, Pieter Dantumastrjitte 7, 9108 NN Broeksterwâld), welke wij dan weer kunnen bevestigen. Dit is nodig om evt. discussie omtrent wel of geen rechten binnen de vereniging te voorkomen.

Waarom lid worden

Waarom zou je lid worden van uitvaartvereniging

Laat ik het omdraaien. Waarom zou je niet lid worden van een uitvaartvereniging? De uitvaartvereniging is dichtbij. Dichterbij kan niet. De bode of uitvaartverzorger komt uit de buurt, de dragers ook. In de meeste gevallen ken je elkaar en bij een verdrietig gebeuren als een overlijden heb je het liefst mensen om je heen die dichtbij je staan.

Betaalbaar

Een uitvaartvereniging is ook nog eens betaalbaar. Als lid van de vereniging betaal je contributie en bij overlijden wordt de ledenkorting verrekend met de kosten van de uitvaart. Heb je geen spaarpotje op de bank dan doe je er verstandig aan om naast het lidmaatschap van de vereniging een verzekering af te sluiten. Een polis die geld uitkeert bij overlijden is het meest logisch. Van die uitkering plus de ledenkorting kan de uitvaart dan worden betaald.

Een uitvaart die gedaan wordt door een uitvaartvereniging is een stuk goedkoper dan wanneer dit gedaan wordt door een commercieel bedrijf. De oorzaak is duidelijk. De uitvaartvereniging is een vrijwillige club en verdient niet op een uitvaart, of dat nu een begrafenis is of een crematie. Dat maakt niet uit.

Vrijwillig betekent in dit verband absoluut niet amateuristisch. De uitvaartverenigingen verzorgen al jaren, velen al meer dan 100 jaar, begrafenissen en crematies. Ze weten echt wel hoe het moet. En omdat de tijden veranderen, veranderen ook de verenigingen. Ze hebben zich in provinciaal en landelijk verband verenigd en volgen zo de ontwikkelingen in de uitvaartwereld op de voet.

Gedragscode

Eén van die dingen waarmee vele Friese uitvaartverenigingen op het ogenblik mee bezighouden is de gedragscode die voor kleine uitvaartverzorgers is ontwikkeld. Als we die code tegen het licht houden, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat we trots mogen zijn op onze verenigingen. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen en daar mee aan de slag gaan is een uitdaging.

Lid worden?

Een uitvaartvereniging bij je in de buurt vind je onder het ledenoverzicht . Of neem direct contact op, dan zorgen wij ervoor dat je boodschap op de juiste plek komt.

Overschrijven

Kan ik overgeschreven worden naar een andere vereniging

Binnen de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland is het mogelijk u te laten overschrijven naar een andere vereniging. Een reden hiervoor kan zijn dat u bent verhuisd. Let wel: het is bij verhuizing niet noodzakelijk u te laten overschrijven; de vereniging van uw oude woonplaats kan u ook van dienst zijn. Of uw wilt samen met uw man of vrouw lid zijn bij dezelfde vereniging.

Bij het overschrijven moet uw oude vereniging een bepaald percentage van de oude ledenkorting betalen aan de nieuwe vereniging. Zelf moet u ook een deel van de ledenkorting aan de nieuwe vereniging betalen, wanneer de korting van die nieuwe vereniging hoger is dan die van uw oude vereniging.Voldoet u aan de richtlijnen van de Uitvaartvereniging “En Hij Stierf” en de gedragsregels van de  Federatie van Uitvaartverenigingen Friesland die hiervoor zijn opgesteld dan word er contact gezocht met de nieuwe vereniging om tot overeenstemming te komen.

Wel is het aan te bevelen om te informeren wat voor ledenkorting deze nieuwe vereniging hanteert.

Voor overschrijving kunt u contact opnemen met de ledenadministratie  leden@uitvaartverenigingenhijstierf.nl

U kunt via www.uitvaartfederatie.nl onder het hoofdstuk “Overschrijven” voor u zelf uitrekenen wat dat voor u betekent.

 

 

En Hij Stierf

En Hij Stierf

1.
"En hij stierf", dat woord geldt allen
Wier aardschen loopbaan was vervuld, 
En waarvan 't eindgericht voor velen
In duisternis is gehuld.

3.
"En hij stierf", de zon gaat onder,
Of gaat op ten heerlijkheid.
Eeuwig buiten, eeuwig binnen,
Eindelooze eeuwigheid.

5.
Jezus roept nog, biedt genade,
Die vol droefheid tot Hem vliedt.
Klaag uw zonden, rust niet eerder
Voor u ook genâ geschiedt.

7.
Kies nog heden, eer 't telaat is,
't Smalle pad; God schenkt gena.
Breng uw zonden en uw zorgen
Bij 't kruis van Golgatha.

2.
"En hij stierf" dat geldt dezulken
Die juichen voor den troon van God,
Wier levenswandel het getuigde
Hun ziel wacht straks een zalig lot.

4.
Mensch bedenk, ook u zal gelden
Eenmaal zeker: "En hij stierf"
Laat u nog leiden, leeren
Door Hem, Die de kroon verwierf.

6.
"En hij stierf" o, stel niet uit nu
Jezus zegt: "Geef Mij uw hart,
'k Wil u noemen Mijne kind'ren,
stillen al uw levenssmart." 

 

            (Uit: Licht in Lijden)