Wat te doen bij een overlijden

Bij een sterfgeval dient een arts te worden ingelicht. De arts komt dan zo snel mogelijk om de dood te constateren en de overlijdenspapieren af te geven. Deze overlijdenspapieren heeft de uitvaartverzorger nodig voor de aangifte van de overledene bij de gemeente, waarna u na de uitvaart de officiële overlijdensakte van de uitvaartverzorger ontvangt.

Vervolgens kunt u de uitvaartverzorger inschakelen.

De uitvaartverzorger 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar komt dan zo spoedig mogelijk en zal voor de nabestaanden veel zaken rondom de uitvaart/crematie uit handen nemen. Omdat er vele zaken geregeld en opgenomen moeten worden, kan het handig zijn om het trouwboekje en verzekeringspapieren klaar te leggen. Er kan ook sprake zijn van een codicil en/of een testament. Beide zijn de laatste wilsbeschikkingen van de overledene opgesteld bij in leven zijn. Ook hierin kunnen zaken staan met betrekking tot zijn of haar uitvaartwensen.

Bij een overlijden komt vaak ook nog een hoop papierwerk, zakelijke afwikkeling van zaken te kijken. Hier sta je in eerste instantie niet altijd bij stil. Voorbeelden van zaken die soms bij een overlijden veranderen zijn: bankzaken, verzekeringen, uitkeringen e.a. instanties.

Contaktgegevens uitvaartverzorger:

Uitvaartzorg Noord Oost Friesland

mevrouw M. Zeilinga, De Schans 9, 9101 HR Dokkum

telefoon: 0519-297280 en 06-12839185

email: zeilinga@uitvaartnof.nl  en

website: ww.uitvaartzorgnoordoostfriesland.nl


Wat te doen wanneer de familie voor een andere bode kiest dan de bode verbonden aan de uitvaartvereniging?

– de betreffende bode dient binnen 24 uur na het overlijden contact op te nemen met de vereniging waarvan de overledene tijdens zijn/haar leven lid was;
– de originele nota’s welke betrekking hebben op de uitvaart dienen door de betreffende bode opgestuurd te worden naar en betaald te worden
door de penningmeester van vereniging waarvan de overledene lid was. Dit is van belang in verband met het correct verrekenen van de “ledenkorting”. 
Tevens dient een door of namens de familie ondertekende kostenraming te worden opgestuurd naar de penningmeester van de vereniging waarvan de overledene lid was;
– verstrekt de vereniging in het geheel geen diensten, dan zijn er ook geen nota’s en kan de ledenkorting niet worden verrekend!

Wanneer geen recht op ledenkorting.
Wanneer de nabestaanden geen gebruik wensen te maken van de bode van de vereniging is dit mogelijk, mits dit in overleg met de vereniging gaat.
Het is dan wel noodzakelijk dat de gehele financiële afwikkeling via de vereniging loopt. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan is er
geen recht op ledenkorting