BESTUUR.

Artikel 9.

  1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van vijf jaar. Alleen leden niet tevens zijnde personeelsleden danwel andere commercieel belanghebbenden bij de uitvoering van de doelstelling der vereniging, kunnen tot bestuurslid worden benoemd.
  2. Het bestuur is bevoegd voor elke vacature een voordracht op te maken, welke zo mogelijk twee namen dient te bevatten voor iedere te vervullen plaats.
  3. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Een bestuurslid dat in een vacature is benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar. Heeft het aftredend, doch herbenoembaar bestuurslid de zeventigjarige leeftijd bereikt, dan is het bestuur verplicht een tweede kandidaat voor te dragen bij gebreke waarvan het aftredend bestuurslid niet kan worden herbenoemd.
  4. Een bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt opgeheven of gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.