Algemene vergaderingen.

Artikel 12.

 1. De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de vereniging. Ieder lid heeft op de Algemene Vergadering het recht één stem uit te brengen. Van leden tot zestien jaar dient de stem door de wettelijke vertegenwoordiger te worden uitgebracht. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan
 2. Tenminste éénmaal per jaar binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een Algemene Vergadering gehouden, waarin onder meer worden behandeld:
  a. de in artikel 9 genoemde bestuursverkiezing;
  b. het jaarverslag van het bestuur;
  c. de rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen boekjaar, met het verslag der commissie bedoeld bij artikel 16 lid 1.
 3. Algemene Vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht.
 4. De oproepingen tot de Algemene Vergaderingen geschieden schriftelijk door het bestuur op een termijn van tenminste drie weken. Het bestuur is bevoegd in plaats van de leden convocaties te zenden een advertentie voor de oproeping tot de Algemene Vergadering in één of meer plaatselijk veel gelezen bladen te plaatsen. In een oproeping moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld.
 5. Het bestuur is verplicht een buitengewone Algemene Vergadering uit te schrijven, indien een aantal leden, bevoegd tot het uitbrengen van tenminste één/tiende gedeelte van het maximaal uit te brengen aantal stemmen, zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt. De hiervoor bedoelde Algemene Vergadering moet worden gehouden binnen vier weken na ontvangst van het hiervoor bedoelde verzoek. Indien het bestuur niet of niet tijdig aan een desbetreffende verzoek voldoet, zullen de verzoekers het recht hebben zelf, bij advertentie in één of meer plaatselijke bladen, onder inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen en onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Zodanige vergadering zal rechtsgeldig besluiten kunnen nemen. In dit geval voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 6. De leden zijn bevoegd voorstellen voor de Algemene Vergadering in te dienen bij de secretaris der vereniging, mits deze tenminste twee weken voor de betreffende vergadering worden ingediend.