Ledenvergadering

Wat houdt de algemene ledenvergadering in van Uitvaartvereniging “En Hij Stierf” en wat wordt er tijdens die vergadering behandeld?

De algemene ledenvergadering is een belangrijke vergadering binnen Uitvaartvereniging “En Hij Stierf”. Bevoegdheden toekomend aan de algemene ledenvergadering, zijn deze welke niet door de wet of de statuten, aan andere organen binnen de vereniging zijn opgedragen.

De algemene ledenvergadering wordt minimaal eens per jaar gehouden, meestal op de derde maandag in maart, in ieder geval binnen zes maanden na afloop van het (vorige) boekjaar. Binnen de algemene ledenvergadering telt de stem van ieder (stemgerechtigd) lid.

Tijdens deze vergadering legt het (dagelijks) bestuur, verantwoording af aan de aanwezige leden. Deze verantwoording valt uiteen in twee onderwerpen:

1.  Het (dagelijks)bestuur is belast met de verantwoording van de activiteiten over het afgelopen jaar, dit is het zogenaamde jaarverslag. In het jaarverslag worden alle activiteiten betreffende het afgelopen jaar besproken. Het jaarverslag is dus een verslag over de positie van de  uitvaartvereniging.

2.  De penningmeester dient (namens het bestuur), verantwoording af te leggen betreffende de financiële stand van zaken, dit is het financiële verslag. Het financiële verslag neemt een belangrijke plaats in binnen de algemene ledenvergadering. Het financiële verslag bevat in ieder geval de jaarrekening, welke de financiële positie van de vereniging weergeeft.

Indien de algemene ledenvergadering tevreden is over het functioneren van het (dagelijks)bestuur, kan zij besluiten om decharge te verlenen. In dat geval kan het (dagelijks) bestuur daarna niet meer door de leden aansprakelijk worden gesteld voor de tot op dat moment verrichte daden, waarover door het bestuur rekenschap en verantwoording is afgelegd. Indien de algemene ledenvergadering van de uitvaartvereniging niet tevreden is over het functioneren van het (dagelijks)bestuur, kan zij besluiten om één of meerdere leden van het bestuur uit hun functie te ontheffen.

Heeft u zelf een vraag?

Mailt u uw vraag dan naar het secretariaat van  Uitvaartvereniging “En HijStierf” Behandeling van de door u gestelde vraag zal schriftelijk, of tijdens de volgende algemene ledenvergadering plaatsvinden.